Tag: używanie podręcznika

22 kwietnia 2021 Wyłącz

Jak powinien wyglądać podręcznik szkolny do historii?

przez Olaf

Format, a tym samym struktura, podręcznika koncentruje się bardziej na konkretnych celach nauczania niż inne rodzaje książek. Tradycyjnie wymienia się trzy podstawowe cele nauki szkolnej: poznawczy, wychowawczy i instruktażowy. Celem podręcznika szkolnego jest skupienie wszystkich trzech funkcji na książce. O ile jednak dwa pierwsze nie wzbudzają większych kontrowersji, o tyle kwestia trzeciego celu – edukacyjnego – jest zupełnie inna. Od początku okresu objętego badaniem do chwili obecnej toczy się wiele dyskusji na temat definicji i realizacji tego celu.

Co wpływa na podręcznik szkolny?

Wszystkie te zmiany utrudniają znalezienie jednego, podstawowego poziomu analizy historycznej. W tej sytuacji zasadne wydaje się przyjęcie podręcznika i zawartych w nim informacji jako punktu wyjścia, czyli układu chronologicznego opartego na tradycyjnym rytmie rozwoju naszego państwa i narodu. Wpływ na podręczniki szkolne (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) do historii mają czynniki, takie jak:

 • postęp w naukach historycznych;
 • postęp w naukach humanistycznych i społecznych;
 • wyczerpanie się możliwości badań nad nowymi metodologiami;
 • zmiany światopoglądowe;
 • zmiany celów nauczania historii;
 • ogólny postęp cywilizacyjny;
 • popularyzacja mediów elektronicznych;
 • kultura masowa itp.

Wszystkie te czynniki wpłynęły na kształt i cele nauczania historii w szkołach, a co za tym idzie na kształt i formę tego, jak wyglądają podręczniki. Przykładem tego jest zakres podręczników do historii obowiązujących w badanym okresie. Jeżeli podstawowym kryterium wyboru podręczników jest ilość materiału wykorzystanego w klasach początkowych szkoły średniej, to jedynym wspólnym elementem wszystkich podręczników będzie okres piastowski. W tej epoce rozpoczyna się nauczanie historii narodowej. Jest to jednak jedyny stały element występujący w badanym okresie, gdyż ilość materiału historycznego ulega ciągłym zmianom. Na podstawie okresu piastowskiego można jednak próbować wyodrębnić typ podręczników używanych w pierwszych latach nauki w szkole średniej.

Jak wyglądają treści podręczników do historii?


Podręczniki te różnią się znacznie pod względem struktury i formatowania. W pierwszym z nich znajdujemy całą historię powszechną zaczynającą się od starożytnością i całą historię Polski podaną w czasach nowożytnych. Podręcznik podzielony jest na dwie części: pierwsza poświęcona jest historii powszechnej, druga – historii Polski. Mamy tu zatem często do czynienia z dwoma odmiennymi podręcznikami w jednym.

 

20 kwietnia 2021 Wyłącz

Podręczniki szkolne. Najważniejsze informacje

przez Olaf

Podręczniki, jako jedno z głównych źródeł wiedzy dla uczniów, są przedmiotem pogłębionych analiz badaczy zainteresowanych edukacją dzieci i młodzieży. Zajmują one bardzo ważne miejsce wśród pomocy dydaktycznych. W ciągu ostatnich dwóch dekad środowisko badaczy i nauczycieli wielokrotnie analizowało problemy związane z oceną jakości programów nauczania i związanych z nimi podręczników. Określanie tego typu kwestii nigdy nie jest proste i oczywiste.

Jak się postrzega podręczniki szkolne?

Opracowania, recenzje i komentarze na ten temat są rezultatem dyskusji wielu ekspertów z różnych dziedzin nauki, przedstawicieli środowiska nauczycielskiego oraz osób bezpośrednio i pośrednio związanych z edukacją. Wiedza ta jest niezbędna, ponieważ szeroki wybór podręczników dostępnych w polskich szkołach w oczywisty sposób tylko ułatwia nauczycielom wybór stosownego podręcznika (zestawu podręczników).

Z jakich podręczników warto korzystać?

O tym, z jakich podręczników do danego przedmiotu uczą się dzieci i młodzież, decyduje:

 • treść książek,
 • szata graficzna,
 • cena,
 • zachęty wydawców.

Wielu wydawców walczy o klienta lub sugestie, np. dyrekcji szkoły. Różnorodność badań nad podręcznikami zaowocowała już kilkoma dużymi opracowaniami. Obszar badawczy jest niezwykle szeroki ze względu na szczególną rolę, jaką muzyka odgrywa w edukacji szkolnej (zarówno poznawczą, jak i kulturową). Treści kursu wzbogacają wiedzę ucznia w klasie i silnie oddziałują na sferę wrażliwości estetycznej i etycznej.

Jak powinny być pisane podręczniki szkolne?

Wiedza na temat środków językowych, jakimi posługują się pisarze w pracy z uczniami, jest niezwykle ważna, ponieważ słownictwo, frazeologia i struktury składniowe nabyte w dzieciństwie i młodości mają ogromny wpływ na późniejsze użycie języka w dorosłym życiu. Badania statystyczne, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, dostarczają bardzo szczegółowych opisów języka (pisanego7 i mówionego). Pozwalają też odwołać się do wyników wcześniejszych analiz podręcznikowych i lingwistycznych obrazów świata zawartych w tekstach dzieci i młodzieży oraz autorów, którzy je napisali.

Kto i jak zatwierdza podręczniki szkolne?


Wszystkie podręczniki szkolne ze strony www.taniaksiazka.pl, które zostały dopuszczone do korzystania szkolnego przez ministra stosownego do spraw oświaty i które na podstawie opinii rzeczoznawców zostały wpisane do wykazu podręczników wskazanych do kształcenia ogólnego do nauczania w zakresie podstawowym.